look en feel 3
 

 

 1. Algemeen
  1.1. Degenen die met Ontwikkelpad een overeenkomst aangaan, worden verder deelnemers of opdrachtgevers genoemd.
  1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Ontwikkelpad sluit met deelnemers of opdrachtgevers.
  1.3. In onderling overleg kunnen deze leveringsvoorwaarden vooraf schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of aangevuld.

 2. Kwaliteit
  2.1 Ontwikkelpad verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de training of assessment geschieden naar het beste vermogen van de trainer.
  2.2. Ontwikkelpad kan niet instaan voor de kwaliteit van het werk van derden. Hieronder vallen in elk geval de kwaliteit van de gehuurde trainingsruimtes en de kwaliteit van de catering.

 3. Assessment
  3.1. Een opdracht voor een assessment komt tot stand doordat Ontwikkelpad een schriftelijke offerte aan opdrachtgever uitbrengt en deze laatste die offerte aanvaardt door ondertekening van de opdrachtbevestiging, die bij de offerte is ingesloten.
  3.2. De werkzaamheden voor een assessment bestaan uit:
  - een vrijblijvend kennismakingsgesprek;
  - uitzetten assessment
  - een persoonlijk terugkoppelgesprek van het assessment.
  3.3 De werkzaamheden die bij 3.2 omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het tarief dat in de offerte is aangegeven. Het kennismakingsgesprek wordt niet in rekening gebracht.
  3.4 Zodra de offerte ondertekend retour gezonden is, zal de on-line test klaargezet worden en de datum voor het terugkoppelgesprek worden vastgelegd. Na ontvangst van de getekende offerte is het kosteloos annuleren van het assessment niet meer mogelijk. Het volledige overeengekomen bedrag zal in rekening gebracht worden.
  3.5 Bij annulering van het terugkoppelgesprek tot 1 week voor aanvang van het gesprek zal een nieuwe persoonlijke afspraak worden gemaakt. Bij annulering korter dan 1 week van het terugkoppelgesprek behoud de trainer het recht om het gesprek telefonisch te voeren of over te gaan tot volledige annulering van dit gesprek.
  3.6 Facturering vindt plaats nadat de getekende offerte retour is gezonden. De betalingstermijn is twee weken.
  3.7 Ontwikkelpad berekent reiskosten à € 0,30 per kilometer vanaf Ermelo. Reistijd wordt in overleg afgesproken.

 4. Maatwerktrainingen
  4.1 Een opdracht komt tot stand doordat Ontwikkelpad een schriftelijke offerte aan opdrachtgever uitbrengt en deze laatste die offerte aanvaardt door ondertekening van de opdrachtbevestiging, die bij de offerte is ingesloten.
  4.2 De werkzaamheden voor een opdracht kunnen bestaan uit:
  - uitvoering;
  - ontwikkeling;
  - voorbereiding en onderzoek;
  - besprekingen;
  - alle andere werkzaamheden die de opdrachtgever en Ontwikkelpad hebben afgesproken als behorende tot de opdracht.
  4.3 De werkzaamheden die bij 4.2 omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de offerte is aangegeven. Het eerste kennismakings-/ acquisitiegesprek is gratis.
  4.4 Voor opdrachtgevers die een opdracht voor een maatwerktraining willen annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
  - bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training brengt Ontwikkelpad geen kosten in rekening;
  - bij annulering korter dan vier tot twee weken voor aanvang van de training brengt Ontwikkelpad 50% van het volledige bedrag in rekening.
  - Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de training brengt Ontwikkelpad het volledige bedrag in rekening.
  4.5. Bij ziekte of uitval van de trainer stelt Ontwikkelpad alles in het werk om een vervangende trainer van gelijke kwaliteit te vinden. De opdrachtgever is gerechtigd om gratis te annuleren. Mocht dat niet lukken, dan is Ontwikkelpad niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten door de opdrachtgever.
  4.6 Ontwikkelpad berekent reiskosten à € 0,30 per kilometer vanaf Ermelo. Reistijd wordt in overleg afgesproken.

 5. Overmacht
  5.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als de omstandigheid te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de trainer(s) of van de gereserveerde locatie.
  5.2. In geval van overmacht behoudt Ontwikkelpad zich het recht voor om het terugkoppelgesprek of trainingen te veranderen, te verplaatsen, op te schorten of te annuleren tot de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Het plannen van een nieuwe datum voor een terugkoppelgesprek / nieuwe data of training gebeurt in overleg met: de opdrachtgever bij maatwerktrainingen of de deelnemer bij een terugkoppelgesprek bij een assessment.
  5.3. Bij annulering van een terugkoppelgesprek of training op grond van dit artikel is Ontwikkelpad niet gehouden om de schade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor deelnemers of de opdrachtgever.

 6. Auteurs- en eigendomsrecht
  6.1. Op alle gebruikte documentatie van Ontwikkelpad geldt het auteursrecht van Ontwikkelpad. Deelnemers en opdrachtgevers mogen verwijzen naar dit materiaal, mits zij de bron duidelijk vermelden.
  6.2 Het door Ontwikkelpad vervaardigde materiaal is eigendom van Ontwikkelpad. Het materiaal mag niet worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ontwikkelpad.
  6.3 Het assessmentrapport is eigendom van de deelnemer zelf en wordt zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

 7. Betaling
  7.1 Opdrachtgevers dienen de factuur te voldoen binnen veertien dagen na de factuurdatum.
  7.2 Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL72 KNAB 0647 8272 71van ‘Ontwikkelpad’ te Ermelo. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever aan Ontwikkelpad de wettelijke rente verschuldigd, en is hij tevens gehouden tot vergoeding van alle door Ontwikkelpad gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 8. Klachten
  8.1 Ontwikkelpad heeft een onafhankelijke bezwarencommissie. De leden van de bezwarencommissie worden bekend gemaakt via de website van Ontwikkelpad. Geen van de leden van de bezwarencommissie heeft belangen in of bij Ontwikkelpad.
  8.2. Opdrachtgevers die klachten hebben over een training van Ontwikkelpad kunnen deze rechtstreeks richten aan de bezwarencommissie. De privé e-mailadressen van de leden van de bezwarencommissie worden bekend gemaakt via de website van Ontwikkelpad.
  8.3. De bezwarencommissie zal de klacht in behandeling indien:
  • de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de desbetreffende training;
  • de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Ontwikkelpad;
  • de klacht een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
  8.4. Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie de klager en Ontwikkelpad een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
  8.5. De bezwarencommissie behandelt klachten vertrouwelijk. De precieze inhoud van de klacht wordt verder alleen bekend gemaakt aan Ontwikkelpad.
  8.6. Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en Ontwikkelpad.
  8.7. De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de klager recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.
  8.8. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht. Indien de bezwarencommissie meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitspraak stelt zij de klager en Ontwikkelpad hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van de klacht. De bezwarencommissie geeft dan ook een indicatie van de termijn waarbinnen de uitspraak wel zal plaatsvinden.
  8.9. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en Ontwikkelpad.
  8.10. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Ontwikkelpad of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

 9. Vertrouwelijkheid
  9.1. Ontwikkelpad behandelt alle persoonlijke gegevens die deelnemers verstrekken vertrouwelijk. De betreffende gegevens worden alleen ingezien door medewerkers van Ontwikkelpad. Ontwikkelpad staat persoonlijke gegevens van deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  9.2 Ontwikkelpad behandelt bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die deelnemers openbaar maken tijdens een training vertrouwelijk. Ontwikkelpad staat bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

Training

trainingVanuit Ontwikkelpad verzorg ik diverse maatwerktrainingen aan groepen. Het terugkerend thema is hoe je anderen kunt laten leren. 

Lees meer...

E-learning

eind
Wil je leren wanneer je wilt, op de plek die je zelf kiest en in je eigen tempo? Kies dan voor de  onlinetraining Ontwikkelwijzer, zelfverzekerd voor de groep.
Lees meer...

Advies

adviesAls opleidingskundige ondersteun ik je graag bij organisatievraagstukken op het gebied van leren en ontwikkelen.  

Lees meer...

Recente Berichten

delen
volgen